تهاتر محصولات

اهداف بازار تهاتر تامین مالی پروژه های ساختمانی و رونق کسب و کار در بخش ساختمان به عنوان اهداف اصلی تهاتر عنوان می شود. به عبارتی اهداف اصلی تهاتر در بازار تهاتری به قرار ذیل است : • تامین مالی پروژه • جبران کمبود نقدینگیمعرفی

تعریف تهاتر 
رکود و نیز كمبود پول‌نقد و به عبارتی نقدینگی در بازار معاملات ساختمان، طرفين معامله را به استفاده اجباري از شيوه‌هاي جايگزين مبادله ريالي هدايت كرده و دو شيوه جديد تهاتر و معاوضه را در اين بازار ضروری کرده است. 

منافع و مزایای تهاتر 
در تهاتر سنتی، به دلیل محدود بودن کالا و خدمات و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو طرف، معاملات کاملا به صورت مستقیم و پایاپای انجام می شد ولی امروزه به علت تنوع و گستردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بسیار کمتر است، لذا نیاز است ساز و کار های مناسب تبیین گردد . 
تهاتر کنندگان امکان انجام فعالیت های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادلات ( رفع مشکل کمبود نقدینگی در بازار ) برطرف می سازند .این امر باعث افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات و در نهایت رونق کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای طرفین خواهد شد. 
معمولاً دولتها هنگام رکود اقتصادی، برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی به تشویق نظام تهاتر می پردازند. 
اهم منافع و مزایای تهاتر برای پروژه های ساختمانی به قرار ذیل است : 
• صرفه جویی در صرف پول نقد 
• افزایش فروش واحد های پروژه